ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ต้องจิตร ถันชมนาง ได้รับรางวัลรางวัลนักปรสิตรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558

13/03/2015
อ่าน : 840 ล่าสุด : 2015-03-19 16:33:18


ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ต้องจิตร ถันชมนาง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปี พ.ศ. 2553 สาขาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลรางวัลนักปรสิตรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 จากสมาคมปรสิตและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย ซึ่งรางวัลนี้มอบให้เป็นกียรติ์แก่นักวิจัยด้านปรสิตวิทยาที่มีศักยภาพและมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ตลอดจนเป็นผู้มีจรรรยาบรรณและอุทิศตนเพื่องานวิจัยด้านปรสิตวิทยาอย่างจริงจัง จนเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการทั่วไปอีกทั้งเป็นการให้กำลังใจแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ได้ทำงานอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิจัยดีเด่นในอนาคตต่อไป

ซึ่ง ผศ.ดร. ต้องจิตร ถันชมนาง ได้เข้ารับรางวัลดังกล่าวกับนายกสมาคมปรสิตและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบัน ผศ.ดร. ต้องจิตร ถันชมนาง เป็นอาจารย์ประจำสาขาปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


19/03/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น