ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักวิจัยสมรรถนะสูง ประจำปีงบประมาณ 2567

02/06/2023
อ่าน : 98 ล่าสุด : 2023-06-02 11:01:41


.... 

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ใคร่ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจยื่นสมัครเป็นนักวิจัยสมรรถนะสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  สามารถยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบมายังฝ่ายวิจัย  ตั้งแต่วันที่ 14-19 มิถุนายน 2566  ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัคร ทาง QR Code หรือลิงค์ เอกสารแนบสมัครนักวิจัยสมรรถนะสูง - Google Drive  และจัดส่งมายังฝ่ายวิจัยภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2566 เพื่อประเมินคะแนนและนำ
เสนอต่อที่ประชุมกรรมการประจำคณะต่อไป

หมายเหตุ: เอกสารประกอบการพิจารณา สามารถส่งเป็นไฟล์ดิจิตอลมายัง sureesri@kku.ac.th  ได้แก่
1. File สรุปผลงานวิจัย 5 ปีย้อนหลังที่อยู่ใน Q1-2 พร้อม Reprint หรือลิงค์สืบค้นผลงานวิจัย โดยระบุ Fist/Corresponding/Co author
2. สำเนาสัญญารับทุน ที่ระบุในใบสมัคร
3. สำเนาทรัพย์สินทางปัญญา
4. เอกสารแสดงการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/นักวิจัยพี่เลี้ยงของ นักศึกษาปริญญาเอก นักวิจัยใหม่ และ Post Doc ตามคำนิยามที่กำหนด
5. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

....

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


02/06/2023 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น