ข้อมูลบุคลากร

ตำแหน่ง/คำนำหน้าชื่อ
ศ.
ชื่อ - สกุล (ไทย)
ชิงชิง ฟูเจริญ
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ)
Chingching Foocharoen
ตำแหน่งงาน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
งานที่รับผิดชอบ
กำกับดูแล สั่งการ และบริหารจัดการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
อีเมล
fching@kku.ac.th
เบอร์ติดต่อ (ภายใน)

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น