ข้อมูลบุคลากร

ตำแหน่ง/คำนำหน้าชื่อ
ผศ.
ชื่อ - สกุล (ไทย)
พรรณทิพา ว่องไว
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ)
Phanthipha Wongwai
ตำแหน่งงาน
ผู้ช่วยฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
งานที่รับผิดชอบ
กำกับดูแล สั่งการ และบริหารจัดการฝ่ายวิจัย
อีเมล
wpanti@kku.ac.th
เบอร์ติดต่อ (ภายใน)
63011

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น