ข้อมูลบุคลากร

ตำแหน่ง/คำนำหน้าชื่อ
รศ.
ชื่อ - สกุล (ไทย)
ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ)
Laddawan Sengkanprai
ตำแหน่งงาน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
งานที่รับผิดชอบ
กำกับดูแล สั่งการ และบริหารจัดการฝ่ายวิจัย
อีเมล
laddas@kku.ac.th
เบอร์ติดต่อ (ภายใน)
63259

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น