ข้อมูลบุคลากร

ตำแหน่ง/คำนำหน้าชื่อ
รศ.
ชื่อ - สกุล (ไทย)
ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ)
Sirirat Anutrakulchai
ตำแหน่งงาน
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
งานที่รับผิดชอบ
กำกับ ดูแล และสั่งการ ฝ่ายวิจัย และนวัตกรรม
อีเมล
sirirt_a@kku.ac.th
เบอร์ติดต่อ (ภายใน)

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น