ข้อมูลบุคลากร

ตำแหน่ง/คำนำหน้าชื่อ
นางสาว
ชื่อ - สกุล (ไทย)
ชัญญานุช ดีรักษา
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ)
Chanyanuch Commugchig
ตำแหน่งงาน
ผู้ช่วยนักวิจัย
งานที่รับผิดชอบ
1. นักวิจัยที่มีสมรรถนะสูง 2. งานทุนวิจัยภายนอกคณะแพทยศาสตร์
อีเมล
wimoco.kku.ac.th
เบอร์ติดต่อ (ภายใน)
63235

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น