ข้อมูลบุคลากร

ตำแหน่ง/คำนำหน้าชื่อ
นาง
ชื่อ - สกุล (ไทย)
จารุวรรณ ดวงอ่อนนาม
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ)
Jaruwan Duangonnam
ตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่วิจัยชำนาญการ
งานที่รับผิดชอบ
สำนักงานระบาดวิทยาคลินิก
อีเมล
cretc@kku.ac.th
เบอร์ติดต่อ (ภายใน)
66575

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น