ข้อมูลบุคลากร

ตำแหน่ง/คำนำหน้าชื่อ
นางสาว
ชื่อ - สกุล (ไทย)
จินตนา แก้วคง
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ)
Jintana Kaewkong
ตำแหน่งงาน
ผู้ช่วยวิจัย
งานที่รับผิดชอบ
สำนักงานระบาดวิทยาคลินิก
อีเมล
jintanaka@kku.ac.th
เบอร์ติดต่อ (ภายใน)
66573

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น