ข้อมูลบุคลากร

ตำแหน่ง/คำนำหน้าชื่อ
นางสาว
ชื่อ - สกุล (ไทย)
นภัสนันทร์ โภคินพัชรพงษ์
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ)
Naphatsanan Phokinpatcharapong
ตำแหน่งงาน
ผู้ช่วยวิจัย (บริหารงานวิจัย)
งานที่รับผิดชอบ
1. งานนวัตกรรม และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 2.การสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย (กลุ่ม/ศูนย์/โปรแกรม/สถาบันวิจัย) 3. สนับสนุนผู้ช่วยนักวิจัยแก่สาขาวิชา
อีเมล
kamonth@kku.ac.th
เบอร์ติดต่อ (ภายใน)
67057

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น