ข้อมูลบุคลากร

ตำแหน่ง/คำนำหน้าชื่อ
นางสาว
ชื่อ - สกุล (ไทย)
กรรณิการ์ ขันทวุฒิ
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ)
Khannikar Khunthawut
ตำแหน่งงาน
ผู้ช่วยวิจัย (ศรีนครินทร์เวชสาร)
งานที่รับผิดชอบ
งานวารสารศรีนครินทร์เวชสาร
อีเมล
kankha@kku.ac.th
เบอร์ติดต่อ (ภายใน)
67057

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น