ข้อมูลบุคลากร

ตำแหน่ง/คำนำหน้าชื่อ
นาย
ชื่อ - สกุล (ไทย)
มนพ หอมสมบัติ
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ)
Manop Hormsombut
ตำแหน่งงาน
พนักงานเลี้ยงสัตว์
งานที่รับผิดชอบ
ตรวจสอบความถูกต้อง ดูแลการรับ-จ่าย สัตว์ทดลอง ดูแลงานเลี้ยงและการให้บริการด้านสัตว์ทดลอง
อีเมล
manophom@kku.ac.th
เบอร์ติดต่อ (ภายใน)
63342

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น