ข้อมูลบุคลากร

ตำแหน่ง/คำนำหน้าชื่อ
นางสาว
ชื่อ - สกุล (ไทย)
อรอนงค์ โนนทิง
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ)
Onanong Nonting
ตำแหน่งงาน
หัวหน้างานบริการการวิจัย
งานที่รับผิดชอบ
ควบคุมดูแลงานบริการการวิจัย
อีเมล
onanong@kku.ac.th
เบอร์ติดต่อ (ภายใน)
67057

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น