ข้อมูลบุคลากร

ตำแหน่ง/คำนำหน้าชื่อ
นางสาว
ชื่อ - สกุล (ไทย)
พรรณชนก ชาวไธสง
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ)
Panchanok Chawthisong
ตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์
งานที่รับผิดชอบ
1. งานธุรการ งานพัสดุ งานสารบรรณ หน่วยสัตว์ทดลอง 2. งานให้บริการการขอใช้สัตว์ทดลอง งานรับรองจรรยาบรรณสัตว์ทดลอง
อีเมล
panchow@kku.ac.th
เบอร์ติดต่อ (ภายใน)
67057

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น