ข้อมูลบุคลากร

ตำแหน่ง/คำนำหน้าชื่อ
นาง
ชื่อ - สกุล (ไทย)
พิกุล เขียวในวัง
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ)
Pikul Keawnaiwung
ตำแหน่งงาน
ผู้ช่วยวิจัย
งานที่รับผิดชอบ
สำนักงานระบาดวิทยาคลินิก
อีเมล
pk_2509@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ (ภายใน)
66573

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น