ข้อมูลบุคลากร

ตำแหน่ง/คำนำหน้าชื่อ
นาง
ชื่อ - สกุล (ไทย)
อาภาภรณ์ ธรเสนา
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ)
Apaporn Tharasena
ตำแหน่งงาน
หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย
งานที่รับผิดชอบ
หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย
อีเมล
apatha@kku.ac.th
เบอร์ติดต่อ (ภายใน)
63723

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น