ข้อมูลบุคลากร

ตำแหน่ง/คำนำหน้าชื่อ
นางสาว
ชื่อ - สกุล (ไทย)
รุ่งทิพย์ มาดี
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ)
Rungtip Madee
ตำแหน่งงาน
นักวิทยาศาสตร์
งานที่รับผิดชอบ
ดูแลตรวจเช็คครุภัณฑ์วิจัยพื้นฐาน และดำเนินระบบ ISO17025
อีเมล
rungtma@kku.ac.th
เบอร์ติดต่อ (ภายใน)
63309

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น