ข้อมูลบุคลากร

ตำแหน่ง/คำนำหน้าชื่อ
นางสาว
ชื่อ - สกุล (ไทย)
สุกานดา แสนใจวุฒิ
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ)
Sukanda Sanjaiwut
ตำแหน่งงาน
ผู้ช่วยวิจัย
งานที่รับผิดชอบ
จัดสรรการขอใช้พื้นที่ห้องวิจัย, การขอบัตรอนุญาตเข้าอาคารเวชวิชชาคาร, จองห้องประชุมพร้อมเบิกกุญแจ, แจ้งซ่อม
อีเมล
sukanda.jan@gmail.com
เบอร์ติดต่อ (ภายใน)
63355

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น