ข้อมูลบุคลากร

ตำแหน่ง/คำนำหน้าชื่อ
นางสาว
ชื่อ - สกุล (ไทย)
สุพัตรา เทียมวงศ์
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ)
Supattra Tiamwong
ตำแหน่งงาน
นักวิทยาศาสตร์
งานที่รับผิดชอบ
1. ดูแลตรวจเช็คครุภัณฑ์วิจัยขั้นสูง 2. ห้องปฏิบัติการวิจัย BSL 3
อีเมล
supatti@kku.ac.th
เบอร์ติดต่อ (ภายใน)
63355

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น