ข้อมูลบุคลากร

ตำแหน่ง/คำนำหน้าชื่อ
รศ. ดร.
ชื่อ - สกุล (ไทย)
สุรชัย แซ่จึง
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ)
Surachai Sae-jung
ตำแหน่งงาน
หัวหน้าหน่วยระบาดวิทยาคลินิก
งานที่รับผิดชอบ
กำกับติดตามหน่วยระบาดวิทยาคลินิก
อีเมล
sursea@kku.ac.th
เบอร์ติดต่อ (ภายใน)

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น