ข้อมูลบุคลากร

ตำแหน่ง/คำนำหน้าชื่อ
นางสาว
ชื่อ - สกุล (ไทย)
วนิดา นามบ้านเหล่า
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ)
Vanida
ตำแหน่งงาน
ผู้ช่วยวิจัย
งานที่รับผิดชอบ
งานหน่วยวิจัยกลาง
อีเมล
vanina@llu.ac.th
เบอร์ติดต่อ (ภายใน)
63309

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น