ข้อมูลบุคลากร

ตำแหน่ง/คำนำหน้าชื่อ
นางสาว
ชื่อ - สกุล (ไทย)
วาสนา แพงสร้อย
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ)
Watsana Phangsoi
ตำแหน่งงาน
พนักงานธุรการ
งานที่รับผิดชอบ
เลขานุการผู้บริหารฝ่ายวิจัย
อีเมล
watsph@kku.ac.th
เบอร์ติดต่อ (ภายใน)
63235

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น