ข้อมูลบุคลากร

ตำแหน่ง/คำนำหน้าชื่อ
รศ.
ชื่อ - สกุล (ไทย)
วิมลรัตน์ ศรีราช
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ)
Wimonrat Sriraj
ตำแหน่งงาน
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
งานที่รับผิดชอบ
กำกับ ดูแล และสั่งการ ฝ่ายวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
อีเมล
wimsri@kku.ac.th
เบอร์ติดต่อ (ภายใน)
67012

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น