แปลนพื้นที่จัดสรร

แปลนพื้นที่จัดสรรห้อง อาคารเวชวิชชาคาร DOWNLOAD

แปลนพื้นที่จัดสรร อาคาร สว. ชั้น 16 DOWNLOAD

แปลนพื้นที่จัดสรร อาคาร สว. ชั้น 17 DOWNLOAD

แปลนพื้นที่จัดสรร อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้น 3 DOWNLOAD

แปลนพื้นที่จัดสรร อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้น 4 DOWNLOAD

แปลนพื้นที่จัดสรร อาคารวิทยาศาสตร์ 2 ชั้น 3 DOWNLOAD

แปลนพื้นที่จัดสรร อาคารวิทยาศาสตร์ 2 ชั้น 4 DOWNLOAD


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น