ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูล

Title DOWNLOAD File
วารสารในฐานข้อมูล Scopus Link
วิธีการตรวจสอบการออนไลน์ของวารสารในฐานข้อมูล Scopus DOWNLOAD
วารสารในฐานข้อมูล ISI web of knowledge Link
วารสารในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index (TCI) Link
รายชื่อวารสารและสำนักพิมพ์ที่ควรระมัดระวังในการตีพิมพ์ Link

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น