ครุภัณฑ์วิจัย

หลักเกณฑ์ครุภัณฑ์กลาง DOWNLOAD

รายการครุภัณฑ์ แบ่งตาม Platform DOWNLOAD


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น