ประเภท ทุนวิจัยทั่วไป (Invitation Research)

ลำดับ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
1 ขั้นตอนการเบิกจ่ายทุนวิจัย ทุนวิจัยทั่วไป Download
2 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย ทุนวิจัยทั่วไป Download
3 ใบสำคัญรับเงิน ทุนวิจัยทั่วไป Download
4 แบบรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย ทุนวิจัยทั่วไป Download
5 แบบนำส่งรายงานผลการวิจัย ทุนวิจัยทั่วไป Download
6 แบบรายงานความก้าวหน้า Download
7 แบบเสนอโครงการทุนวิจัยทั่วไป วพ1 Download
8 Invitation Form (English version) Download

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น