ประเภท ทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systemetic Review)

ลำดับ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
1 แบบเสนอโครงการวิจัย ประเภทการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ วพ.3 Download
2 ขั้นตอนการเบิกจ่ายทุนวิจัย ทุนสนับสนุนทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ Download
3 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย ทุนสนับสนุนทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ Download
4 ใบสำคัญรับเงิน ทุนสนับสนุนทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ Download
5 แบบรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย ทุนสนับสนุนทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ Download
6 แบบนำส่งรายงานผลการวิจัย ทุนสนับสนุนทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ Download

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น