ประเภท ทุนผู้ช่วยวิจัย (Research Assistantship)

ลำดับ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
1 แบบเสนอโครงการวิจัย ทุนผู้ช่วยวิจัย วพ.4 Download
2 ขั้นตอนการเบิกจ่ายทุนวิจัย ทุนผู้ช่วยวิจัย Download
3 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย ทุนผู้ช่วยวิจัย Download
4 ใบสำคัญรับเงิน ทุนผู้ช่วยวิจัย Download
5 แบบรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย ทุนผู้ช่วยวิจัย Download
6 แบบนำส่งรายงานผลการวิจัย ทุนผู้ช่วยวิจัย Download

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น