ประเภท ทุนพัฒนางานประจำสู่ทุนวิจัย (Routine to Research)

ลำดับ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
1 แบบเสนอรับทุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย วพ.6 Download
2 ขั้นตอนการเบิกจ่ายทุนวิจัย ทุนพัฒนางานประจำสู่ทุนวิจัย Download
3 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย ทุนพัฒนางานประจำสู่ทุนวิจัย Download
4 ใบสำคัญรับเงิน ทุนพัฒนางานประจำสู่ทุนวิจัย Download
5 แบบรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย ทุนพัฒนางานประจำสู่ทุนวิจัย Download
6 แบบนำส่งรายงานผลการวิจัย ทุนพัฒนางานประจำสู่ทุนวิจัย Download

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น