ประเภท ทุนพัฒนานวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (Research Innovation)

ลำดับ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
1 แบบเสนอขอรับทุนพัฒนานวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ วพ.7 Download
2 ขั้นตอนการเบิกจ่ายทุนวิจัย ทุนพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ Download
3 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย ทุนพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ Download
4 ใบสำคัญรับเงิน ทุนพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ Download
5 แบบรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย ทุนพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ Download
6 แบบนำส่งรายงานผลการวิจัย ทุนพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ Download

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น