ประเภท ทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมบางส่วน (Co Funding)

ลำดับ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
1 แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมบางส่วน วพ.8 Download
2 ขั้นตอนการเบิกจ่ายทุนวิจัย Download
3 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย Download
4 ใบสำคัญรับเงิน Download
5 แบบรายงานการใช้จ่ายเงิน Download
6 แบบนำส่งรายงานผลการวิจัย Download

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น