ประเภท ทุนพัฒนานวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (Research Innovation)

ลำดับ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
1 แบบเสนอโครงร่างการวิจัย ทุนวิจัยกำหนดเป้าหมาย วพ.9 Download
2 ขั้นตอนการเบิกจ่ายทุนวิจัย ทุนวิจัยกำหนดเป้าหมาย Download
3 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย ทุนวิจัยกำหนดเป้าหมาย Download
4 ใบสำคัญรับเงิน ทุนวิจัยกำหนดเป้าหมาย Download
5 แบบรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย ทุนวิจัยกำหนดเป้าหมาย Download
6 รูปแบบการเขียนรายงานความก้าวหน้า ทุนวิจัยกำหนดเป้าหมาย Download
7 รูปแบบการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ทุนวิจัยกำหนดเป้าหมาย Download

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น