ประเภท ทุนเพชร/ทองวิจัยศรีนครินทร์

ลำดับ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
1 แบบเสนอโครงการวิจัย ทุนเพชร/ทอง วิจัยศรีนครินทร์ วพ.10 Download
2 ขั้นตอนการเบิกจ่ายทุนวิจัย ทุนเพชร/ทอง วิจัยศรีนครินทร์ Download
3 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย ทุนเพชร/ทองวิจัยศรีนครินทร์ Download
4 ใบสำคัญรับเงิน ทุนเพชร/ทองวิจัยศรีนครินทร์ Download
5 แบบรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย ทุนเพชร/ทองวิจัยศรีนครินทร์ Download
6 แบบนำส่งรายงานผลการวิจัย ทุนเพชรวิจัยศรีนครินทร์ Download
7 แบบนำส่งรายงานผลการวิจัย ทุนทองวิจัยศรีนครินทร์ Download

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น