แหล่งทุนนวัตกรรมภายนอก

แหล่งทุนนวัตกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap

แหล่งทุนนวัตกรรมภายนอกภาคเอกชน

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น