1. ผู้ขอใช้ห้องประชุม ห้องบรรยาย กรุณาให้รายละเอียดการประชุมและแจ้งความจำนงได้ที่ฝ่ายวิจัย โทร 63355

2. ผู้ขอใช้ห้อง หรือ ผู้ได้รับมอบหมาย ขอเบิกกุญแจห้องประชุม ได้ที่นางสาวสุกานดา แสนใจวุฒิ (แจน) ฝ่ายวิจัย ชั้น 2 อาคารเวชวิชชาคาร ก่อนเริ่มการประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง (งดการให้แม่บ้านเป็นผู้ขอเบิกกุญแจ)

3. ผู้ขอใช้ห้องประชุมต้องทดสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ภายในห้องประชุมก่อนการประชุม หรือก่อนเริ่มการประชุม สามารถติดต่อหน่วยโสตทัศนศึกษา (โทร 63682) เพื่อมาตรวจสอบอุปกรณ์ในการประชุม เช่น คอมพิวเตอร์ ไมค์ เครื่องเสียง จอโปรเจคเตอร์ เป็นต้น ก่อนหน้าการประชุม 10 นาที

4. หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น ผู้ขอใช้ห้องหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายต้องทำหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ และปิดห้องประชุมให้เรียบร้อย

5. กรณีที่มีการนำอาหารเข้ามาในห้องประชุม ทั้งในและนอกเวลาราชการ ผู้ใช้งานควรดูแลรับผิดชอบหรือให้กำชับแม่บ้านประจำชั้น ให้เก็บกวาดเศษอาหารให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันหนูและสัตว์ไม่พึงประสงค์ หากพบการใช้งานที่ไม่ถูกวิธีทั้งขณะนั้น และหลังใช้งาน ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น

6. ฝ่ายวิจัยขอสงวนสิทธิ์ ในการรายงานความประพฤติอันไม่พึงประสงค์ในการใช้ห้องประชุม หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ให้แก่ผู้บังคับบัญชาของผู้จองใช้ห้องประชุม หรืออาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่จองใช้ห้องประชุมทราบ

7. ในการจัดการประชุม สามารถเข้า – ออกอาคารเวชวิชชาคาร ได้ที่ประตูชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร

8. กรณีบุคลากรที่ไม่มีบัตรเข้า – ออก ขอให้แสดงบัตรประจำตัวบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ บัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวประชาชน ต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ติดต่อขอใช้ห้องประชุมได้ที่ฝ่ายวิจัย 63355, ติดต่อหน่วยโสตทัศนศึกษา 63682

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น