บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย (MOU)

การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับภาคเอกชน และหน่วยงานภายนอก DOWNLOAD

การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

One Stop Service: intermed@kku.ac.th

DOWNLOAD

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย และนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ มข. Click


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น