ศึกษาดูงาน 5ส กับการพัฒนางานและการศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบ 5ส วันที่ 9 มี.ค.2559


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น