จำนวนที่บรรจุได้ 15 ที่นั่ง
อุปกรณ์

1. กระดานอัจฉริยะ

2. คอมพิวเตอร์

3. ปริ๊นเตอร์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น