เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ชื่อไฟล์ Download
Relationship between Design Control, Risk Management and Usability Engineering Click
Regulatory requirement of usability engineering in technical file / CSDT file Click

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น