ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2559

26/08/2015
อ่าน : 391 ล่าสุด : 2015-08-26 15:59:02


          กองบริหารงานวิจัยจึงใคร่ขอเชิญท่านผู้สนใจจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2559ใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ(รายละเอียดตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้) โดยสามารถส่งเอกสารข้อมูลเสนอได้ที่ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัยกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย (วช.) ภายในวันที่11 กันยายน 2558 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.nrct.go.th และwww.priv.nrct.go.thหมายเลข02-561-2445ต่อ 459

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


26/08/2015 | พิชญานันท์ ปานบุญ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น