ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การจัดการบรรยายเรื่อง “การสนับสนุน และการให้บริการของสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”

16/08/2017
อ่าน : 769 ล่าสุด : 2017-08-18 11:26:09


    เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดการบรรยายเรื่อง “การสนับสนุน และการให้บริการของสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 5314 ชั้น 3 อาคารเวชวิชาคาร คณะแพทยศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ที่สนใจในการสร้างผลงานนวัตกรรม ร่วมกับภาคเอกชนได้รับทราบข้อมูลการสนับสนุน และบริการต่างๆของสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างผลงาน

    ศาสตราจารย์ผิวพรรณ มาลีวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม และเปิดการบรรยาย ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คุณอรพรรณ สุวรรณวิจิตร ผู้จัดการฝ่ายออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้แนะนำภาพรวม และบริการพื้นฐานอุทยานวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย บริการฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (STDB) บริการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ (LAB) บริการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ (INDE) และ บริการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (IPMO) คุณวันนิสา วงษ์สัมปันโน ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ได้บรรยายหัวข้อ บริการการสร้างผู้ประกอบการเทคโนโลยี ประกอบด้วย บริการบ่มเพาะวิสาหกิจ บริการการสร้างความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการ และบริการการสร้างความเป็นผู้ประกอบการ หลังจากนั้น คุณรัตนศักดิ์ วรรณกุล และ คุณนัฐกานต์ ดอนผันชัย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้มาประชาสัมพันธ์การบริการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยี และวิจัยภาคเอกชน โดยมีโครงการ IRTC และ โครงการ Talent mobility ลำดับสุดท้ายคุณจุฑาพร แก้วพลงาม ผู้จัดการฝ่ายสื่อสาร และการตลาด ได้ประชาสัมพันธ์การใช้บริการอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์หลังใหม่ซึ่งจะเปิดใช้บริการประมาณกลางปี 2561

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


18/08/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น