ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


เปิดโครงการขุมเหมืองข้อมูลเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสากล (Mining data for International Publication Project) และการบรรยายพิเศษจากวิทยากร

21/12/2017
อ่าน : 638 ล่าสุด : 2017-12-22 13:35:52


          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 -15.45 น. ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดพิธี เปิดโครงการขุมเหมืองข้อมูลเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสากล (Mining data for International Publication Project) และการบรรยายพิเศษจากวิทยากร จัดขึ้น ณ ห้องบรรยาย 1 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ 2 คณะแพทยศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ ของโครงการ

    1. เพื่อเพิ่มจำนวนนักวิจัยด้านคลินิกที่มีศักยภาพในการผลิตผลงานตีพิมพ์จากขุมเหมืองข้อมูล

    2. เพื่อเพิ่มจำนวนผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ประเภท Review Article , Retrospective Review Article และ Systematic Review ที่มีคุณภาพสูง

    3. เพื่อเพิ่มจำนวนและพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยพี่เลี้ยง (research mentor)

          โดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวเปิดงาน และศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย ด้านคลินิก เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรพิเศษดังนี้

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


22/12/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น