ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การอบรม แนวทางการกำกับดูแลและส่งเสริมผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย

20/11/2019
อ่าน : 314 ล่าสุด : 2019-11-22 13:20:24


.... เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 5314 ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มข. ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดอบรม หัวข้อ แนวทางการกำกับดูแลและส่งเสริมผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย เพื่อให้บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องแนวทางการกำกับดูแล การขึ้นทะเบียน และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ แนวทางการวิจัยและการเตรียมเอกสารการวิจัยเพื่อการส่งต่อในการผลิตเชิงพาณิชย์ ในการนี้ได้รับเกียรติจากรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล รศ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ เปิดงานอบรมในครั้งนี้....

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


22/11/2019 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น