ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ประชาสัมพันธ์แหล่งข้อมูลในการสืบค้น วารสารที่ถูกถอด และวารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูล Scopus/ISI/TCI

03/11/2020
อ่าน : 530 ล่าสุด : 2020-11-03 16:19:27


.... การตรวจสอบวารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูลก่อนการตีพิมพ์ เนื่องจากฐานข้อมูล Scopus มีการถอดวารสารออกจากฐานข้อมูลเป็นประจำทุกปี เพื่อหลีกเลี่ยงการตีพิมพ์ผลงานในวารสารที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลฝ่ายวิจัยฯจึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์แหล่งข้อมูลในการสืบค้น วารสารที่ถูกถอด และวารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูลScopus/ISI/TCI เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการเลือกวารสารที่จะตีพิมพ์ต่อไป....

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


03/11/2020 | สุกัญญา บุญเอนก


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น