ประเภท ทุนกลุ่มวิจัย (Research Group)

ลำดับ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
1 แบบเสนอขอรับทุนกลุ่มวิจัย วพ.5 Download
2 ขั้นตอนการเบิกจ่ายทุนวิจัย ทุนกลุ่มวิจัย Download
3 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย ทุนกลุ่มวิจัย Download
4 ใบสำคัญรับเงิน ทุนกลุ่มวิจัย Download
5 แบบรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย ทุนกลุ่มวิจัย Download
6 แบบนำส่งรายงานผลการวิจัยปีที่ 1 ทุนกลุ่มวิจัย Download
7 แบบนำส่งรายงานผลการวิจัยปีที่ 2 ทุนกลุ่มวิจัย Download
8 รูปแบบการเขียนรายงานวิจัย ทุนกลุ่มวิจัย Download

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น