ที่ตั้งของครุภัณฑ์ภายในอาคารเวชฯแต่ละชั้น และอาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ปรีคลินิก

แปลนที่ตั้งครุภัณฑ์ อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 4 DOWNLOAD

แปลนที่ตั้งครุภัณฑ์ อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 5 DOWNLOAD

แปลนที่ตั้งครุภัณฑ์ อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 6 DOWNLOAD

แปลนที่ตั้งครุภัณฑ์ อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 7 DOWNLOAD

แปลนที่ตั้งครุภัณฑ์ อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ปรีคลินิก DOWNLOAD


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น