กิจกรรม 5 ส. ฝ่ายวิจัย

รายการ เอกสาร
1. แผนการดำเนินกิจกรรม 5ส เอกสาร
2. พื้นที่รับผิดชอบ เอกสาร
3. มาตรฐานกลาง และเกณฑ์คะแนน 5 ส. เอกสาร
4. ประกาศนโยบาย 5ส เอกสาร
5. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส กองบริหารงานคณะแพทยศาสตร์ เอกสาร
6. ภาพกิจกรรม 5ส ปี 2567 เอกสาร
7. Internal Audit ปี 2567 เอกสาร

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น