กิจกรรม 5 ส. ฝ่ายวิจัย

รายการ เอกสาร
1.แผนการดำเนินงาน เอกสาร
2.พื้นที่รับผิดชอบ เอกสาร
3.มาตรฐานกลาง 5 ส. เอกสาร
4.คำสั่ง/ประกาศที่เกี่ยวข้อง ประกาศนโยบาย 5 ส
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 5 ส
5.รายงานการประชุม
- 5.1 ฝ่ายอำนวยการ ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
- 5.2 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
- 5.3 ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1
- 5.4 ฝ่ายสวัสดิการ ครั้งที่ 1
6.ภาพกิจกรรม
- 6.1 การประชุมครั้งที่ 1 ฝ่ายอำนวยการวันที่ 3 มี.ค. 2559 ชมภาพ
- 6.2 การประชุมครั้งที่ 1 ฝ่ายประชาสัมพันธ์วันที่ 4 มี.ค. 2559 ชมภาพ
- 6.3 ศึกษาดูงาน 5ส กับการพัฒนางานและการศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบ 5ส วันที่ 9 มี.ค.2559 ชมภาพ
- 6.4 การประชุมครั้งที่ 1 ฝ่ายสวัสดิการวันที่ 18 พ.ค.2559 ชมภาพ
กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2558
ตรวจ 5 ส ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
กิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานฝ่ายวิจัยครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559
กิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานฝ่ายวิจัยครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559
กิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานฝ่ายวิจัยครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น