เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ชื่อไฟล์ Download
Present_SC1_การขับเคลื่อนงานวิจัยอย่างไรให้สัมฤทธิ์ผลและสร้างการเปลี่ยนแปลง ผศ.น.สพ.ดร.วินัย Click
Present_SC1_มหาวิทยาลัยกับการสร้างชุมชนนวัตกรรม ศ.ดร.เสมอ Click
Present_SC3_ทุนวัฒนธรรม_รศ.อิ่มจิต Click
Present_SC5_ทุนวัฒนธรรม_ดร.กรวรรณ Click
Present_SC5_เมืองและกลไกการเติบโต_รศ.ดร.ผณินทรา Click
Present_SC5_เมืองและกลไกการเติบโต_รศ.ดร.สฤทธิ์ Click
Present_SC6_ตัวแบบ_รศ.ดร.ซุกรี Click
Present-0_ทิศทางและการพิจารณา_อ.กิตติ Click
Present-1_ชุมชนนวัตกรรม_ผศ.ดร.วารุณี Click
Present-2_LocalEnterprises_ผศ.ดร.บัณฑิต Click
Present-3_ทุนวัฒนธรรม_ดร.วิฑูรย์ Click
Present-4_พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา_ดร.อมรวิชช์ Click
Present-6_ตัวแบบเชิงธุรกิจ_ดารารัตน์ Click
ไฟล์นำเสนอ-ขอนแก่น (รศ.ดร.คมกฤต) Click

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น