ประเภท ทุนวิจัยขุมเหมืองข้อมูลเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสากล

ลำดับ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
1 แบบ วพ.2 แบบเสนอโครงการวิจัยทุนขุมเหมืองฯ Download
2 ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการขุมเหมือง Download
3 วิธีการและขั้นตอนการเบิกจ่ายทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์ Download
4 แบบตอบรับเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง Download
5 แบบนำส่งรายงานผลการวิจัย ทุนโครงการขุมเหมือง Download
6 แบบบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนโครงการขุมเหมือง Download
7 แบบรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย Download
8 ใบสำคัญรับเงินทุนโครงการขุมเหมือง Download
9 รายชื่อนักวิจัยพี่เลี้ยง Download

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น